برپسب - تراکتورسازی تبریز در دیداری خارج از خانه مقابل میزبانش راه آهن به تساوی بدون گل رضایت داد