برپسب - تاج: مقدمات جشن قهرمانی در تبریز و اصفهان آماده می‌شود