برپسب - برگزاری جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ آزادگان