برپسب - بازدید از شهرستان مراغه

بانوان

بازدید از شهرستان مراغه

  امور بانوان هیأت فوتبال استان در سفر به شهرستان مراغه، اولین جلسه خود را در اداره تربیت بدنی مراغه با حضور آقای رزقی رئیس اداره تربیت بدنی و آقای طاهری ریاست...