برپسب - امیر مسعود جعفری و زاهد صدیقی داوران دیدار لسمان مروارید، هیأت فوتبال سمنان