برپسب - اسما نظری در اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال دختران زیر 19 سال در تهران