برپسب - آزمونهای ارتقاء مربیان

مربیان

آزمونهای ارتقاء مربیان

احد نظرزاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان ضمن تشریح برنامه های آموزشی این کمیته در سال ۹۱ اعلام نمود؛ در راستای ارتقاء کیفی و عملی مربیان استان...