بازدید از شهرستان چاراویماق
امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان چاراویماق

بازدید از شهرستان چاراویماق

احد درّی مسؤول کمیته امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ به منظور پیگیری عملکرد و رفع مشکلات فوتبال در منطقه محروم چاراویماق (شهرستان قره آغاج) در معیّت ریاست محترم هیأت فوتبال و تعدادی از اعضای محترم کمیته های هیأت فوتبال استان به شهرستان چاراویماق اعزام و ابتدا در جلسه ترتیب یافته ریاست محترم به همراه فرماندار شهرستان جناب آقای دکتر عبدالهی در مراسم جوانان شهرستان چاراویماق که بعنوان هفته ازدواج آسان و جوانان تشکیل یافته بود ، شرکت نمودند و پس از اقامه نماز در فرمانداری چاراویماق، جلسه مشترک متولین شهر و اعضای محترم کمیته های هیأت فوتبال آن شهرستان تشکیل یافت و مشکلات فوتبال توسط رئیس اداره ورزش و جوانان چاراویماق و رئیس هیأت فوتبال و فرماندار محترم چاراویماق مطرح گردید و جناب آقای ششگلانی ریاست محترم هیأت فوتبال استان نسبت به مشکلات فوق سیاست کلی در ورزش را تشریح نمودند و اعلام داشتند که اینجانب از هیچ کمکی به شهرستان های محروم همچون چاراویماق دریغ نخواهم کرد و در مرتفع سازی مشکلات فوتبال در شهرستان چاراویماق سنگ تمام خواهیم گذاشت.