جلسه تخصصی امور شهرستانها با ریاست
امور شهرستان ها

جلسه تخصصی امور شهرستانها با ریاست

جلسه تخصصی امور شهرستانها با ریاست

بمنظور ارائه گزارش و بررسی تقویم ورزشی کمیته امور شهرستانها جلسه ای با حضور ریاست هیأت فوتبال استان، دبیر محترم، مسؤول کمیته امور شهرستانها و مدیر روابط عمومی و امور رسانه ای هیأت فوتبال استان در دفتر ریاست برگزار گردید.

در این جلسه پس از ارائه گزارش از اقدامات انجام یافته در شهرستانها که شامل تجهیز تمامی شهرستانها به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و تشکیل جلسات در راستای حل مشکلات می باشد توسط مسؤول امور شهرستانها آقای دری مطرح گردید و در ادامه جلسه دبیر محترم هیأت آقای علمی نیز در خصوص اقدامات انجام یافته اظهار رضایت نموده و عملکرد امور شهرستانها را عالی توصیف کرده و در ادامه برای مسؤول امور شهرستانها توفیق و پیروزی آرزو نمودند.

رئیس هیأت فوتبال استان در جمع بندی اعلام داشت: عملکرد امور شهرستانها بدون نقص می باشد و برابر تقویم ورزشی تمامی برنامه ها اجرا شده و امیدوارم بتوانیم فوتبال و فوتسال شهرستانها را بیش از پیش از این احیاء کنیم و شاهد حضور حداکثری از شهرستانها باشیم.