بررسی مشکلات شهرستان عجب شیر
امور شهرستان ها

بررسی مشکلات شهرستان عجب شیر

 

 

 

بررسی مشکلات شهرستان عجب شیر

دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ طی دعوت رئیس اداره ورزش و جوانان عجب شیر و رئیس هیأت فوتبال آقای محمد سالار نیار جهت حل مشکل واگذاری تیم فوتبال دهیاری روستای شیراز در شهرستان عجب شیر حضور یافتیم و در همین ارتباط جلسه ای در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان عجب شیر برگزار شد در همان روز جلسه ای دیگر در دهیاری روستای شیراز این شهرستان برگزار شد مقرر گردید مشکل در کمیته فنی هیأت فوتبال استان بررسی گردد و هر رای و تصمیمی توسط هیأت فوتبال اتخاذ گردد عمل نمایند.