بازدید از بخش ایلخچی
امور شهرستان ها

بازدید از بخش ایلخچی

بازدید از بخش ایلخچی

دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ ریاست هیأت فوتبال استان به همراه مسؤولین کمیته های امور شهرستانها ، داوران، اجرائی استانی، عضوگیری، پزشکی ، امور بانوان، روابط عمومی و امور رسانه ای و انفورماتیک به شهر ایلخچی جهت بررسی مشکلات فوتبال منطقه ایلخچی و روند بازسازی چمن فوتبال ایلخچی اعزام و با برگزاری جلسه در بخشداری ایلخچی با حضور معاون فرماندار شهرستان اسکو، رئیس اداره ورزش و جوانان اسکو، رئیس اداره ورزش و جوانان ایلخچی، اعضاء شورای شهر ایلخچی، رئیس هیأت فوتبال ایلخچی و اعضای کمیته های هیأت فوتبال ایلخچی، جمعی از پیشکسوتان فوتبال ایلخچی مشکلات فوتبال منطقه را بررسی و راهکارهای مناسب توسط حاضرین ارائه شد و ریاست محترم هیأت فوتبال استان با تاکید بر همدلی و همسوئی مسؤولین شهر ایلخچی، آن را در پیشرفت فوتبال منطقه موثر دانسته اعلام کرد: تعامل و روابط بین بخشی می تواند در توسعه ورزش منطقه موثر واقع شود و درخواستم از مسؤولین ایجاد هماهنگی است.

 بازدید از بخش ایلخچی

بازدید از بخش ایلخچی

بازدید از بخش ایلخچی

بازدید از بخش ایلخچی

بازدید از بخش ایلخچی

بازدید از بخش ایلخچی

بازدید از بخش ایلخچی

 بازدید از بخش ایلخچی

 بازدید از بخش ایلخچی

 بازدید از بخش ایلخچی