بازدید از شهرستان ورزقان
امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان ورزقان

 بازدید از شهرستان ورزقان

دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ جهت بازدید و تشکیل جلسه در اداره ورزش و جوانان ورزقان با حضور رئیس اداره – رئیس هیأت فوتبال و اعضاء کمیته های هیأت فوتبال شهرستان ورزقان و جمعی از پیشکسوتان فوتبال در شهرستان ورزقان حضور پیدا کرده در جلسه برگزار گردید.

در این جلسه مشکلات فوتبال و هیأت فوتبال و همکاری مس سونگون با هیأت فوتبال مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که هیأت فوتبال شهرستان ورزقان با جدیت و پشتکار سریعاً مطالب و عملکرد خویش را به امور شهرستانها ارسال و همکاری خویش را نزدیکتر و بیشتر کنند تا به موارد و مشکلات آن شهرستان زودتر به سمع و نظر مسؤولین ذیربط برسد.