بازدید از شهرستان جلفا
امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان جلفا

 بازدید از شهرستان جلفا

دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ بمنظور بررسی مشکلات فوتبال شهرستان و پوشش ورزشکاران فوتبال هادی شهر جلسه ای در هیأت فوتبال شهرستان جلفا برگزار گردید.

در این جلسه نمایندگی هیأت فوتبال جلفا در هادی شهر مطرح شد و مقرر گردید در هادی شهر راه اندازی شود و ضمنا مقرر گردید جلسه ای در دفتر آقای مهندس عرب باغی در منطقه آزاد ارس برگزار گردد تا نسبت به توسعه و پیشرفت فوتبال شهرستان جلفا و همچنین هادی شهر کمک اساسی گردد.