بررسی مشکلات فوتبال شهرستان مراغه
امور شهرستان ها

بررسی مشکلات فوتبال شهرستان مراغه

 

 

 

بررسی مشکلات فوتبال شهرستان مراغه

احد دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ بمنظور بررسی و حل مشکلات فوتبال شهرستان مراغه جلسه ای با حضور معاونت محترم ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان ، دبیر هیأت فوتبال استان، مسؤول امور شهرستانها و سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان مراغه و رئیس هیأت فوتبال شهرستان مراغه روز سه شنبه 92/9/5 رأس ساعت 11 صبح در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار گردید و در این جلسه پس از بحث و بررسی موارد، توافقاتی نیز بعمل آمده که در نهایت صورتجلسه گردیده و به امضاء حاضرین رسید.