اسامی برندگان کارتهای الکترونیکی مسابقات
روابط عمومی

اسامی برندگان کارتهای الکترونیکی مسابقات

اسامی برندگان کارتهای الکترونیکی مسابقات

محمد رضا تقیّون مدیر روابط عمومی و امور رسانه ای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ از طرف هیات فوتبال استان به قید قرعه به پنجاه نفر از کسانی که از طریق اینترنت و یا دفاتر خدماتی اقدام به شارژ نموده اند مبلغ دویست هزار ریال جایزه تعلق گرفته است.

اسامی برندگان کارتهای الکترونیکی مسابقات به شرح ذیل می باشد؛

شماره SN کارت مسابقه ی
03C7B3BC تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
074BD646 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
074C307A تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0750BD51 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0751367B تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0751726C تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
07517C4B تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0751A566 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0751BC6B تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0751C552 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0751E172 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
07520C58 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0752914F تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0752BD42 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
07553355 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0756B870 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0756EA5B تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
07573862 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0757DC42 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0757F069 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
07581748 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0758357A تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
07589A46 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
07589C5C تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0758BF6C تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0758C852 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0758F079 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0758FB4A تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
07590C4D تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
07591159 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
07593575 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
075D0855 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
07601344 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0760536F تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
07605E77 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0760CE6C تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
07615A4D تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
076624FC تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
076649FB تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
0766DFC9 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
076778D3 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
076791CC تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
076862E0 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
2635477864 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
2635478056 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
2635487809 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
2635491301 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
2635494700 تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
26FEA8BC تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس
3F1DA8BC تراکتور‌سازي تبريز – پرسپوليس

برندگان می توانند جهت دریافت جوایز با همراه داشتن اصل کارت الکترونیکی از تاریخ 1391/02/11 به دفتر هیات فوتبال واقع در باغشمال – استادیوم تختی- دفتر هیأت فوتبال استان مراجعه فرمایند.