حسين خطيبي سرمربي تيم فوتبال ماشين سازي جوان خيّر تبريز
روابط عمومی

حسين خطيبي سرمربي تيم فوتبال ماشين سازي جوان خيّر تبريز

حسين خطيبي سرمربي تيم فوتبال ماشين سازي جوان خيّر تبريز

سينا اصل محمد پور مدير عامل باشگاه فرهنگي ورزشي ماشين سازي جوانان خيّر تبريز طي حكمي بازيكن اسبق تيم ملي فوتبال كشور آقاي حسين خطيبي را بعنوان سرمربي اين تيم منصوب كرد.

پيش از اين آقاي اصغر اعتباري در اين پست انجام وظيفه ميكردند كه بدليل كسب نتايج ضعيف، آقاي حسين خطيبي به اين سمت برگزيده شدند.

اين سومين سرمربي تيم ماشين سازي مي باشد كه از اول فصل انتصاب شده اند.