مربیان

بازدید از بخش داراب شهرستان سراب

 

بمنظور حضور در مراسم اختتامیه و اهداء جوائز به تیم های برتر آقای احد نظرزاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان به اتفاق آقایان صادق پورحسین مسؤول استعدادیابی منطقه شمالغرب کشور و رضا فرجپور، از مسابقات بخش داراب از بخش های شهرستان سراب بازدید بعمل آمد که در جریان این بازدید به تعدادی از بازیکنان مستعد و فنی جوایزی نیز اهداء گردید و همچنین نفرات مستعد شناسایی و جهت حضور در تمرینات به تبریز دعوت شد.