هدف کمیته آموزش و آکادمی ملی فوتبال،ارتقای سطح کیفی دانش مربیان مدارس فوتبال است
مربیان

هدف کمیته آموزش و آکادمی ملی فوتبال،ارتقای سطح کیفی دانش مربیان مدارس فوتبال است

هدف کمیته آموزش و آکادمی ملی فوتبال،ارتقای سطح کیفی دانش مربیان مدارس فوتبال است

کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان بمنظور ارتقای سطح کیفی دانش مربیان مدارس فوتبال استان یکدوره کلاس توجیهی با حضور 26 نفر از مربیان مدارس فوتبال استان از تاریخ 93/4/22 به مدت دو روز در مجموعه ورزشی رشیدیه برگزار نمود.

در این دوره آقایان کاوه سلامی و سیروس کیانمهر بعنوان مدرس در ورزشگاه رشیدیه جدیدترین روشهای آموزشی (تئوری و عملی) را برای مربیان مدارس فوتبال تدوین کردند.

در مراسم اختتامیه آقای نظرزاده مسؤول کمیته آموزش مربیان هیأت فوتبال استان ضمن بیان سیاستهای کمیته مربیان و همکاری با کمیته جوانان و توسعه اعلام کردند هدف کمیته آموزش و مربیان و همچنین آکادمی ملی فوتبال ایران ارتقاء سطح کیفی دانش مربیان مدارس فوتبال می باشد.

 هدف کمیته آموزش و آکادمی ملی فوتبال،ارتقای سطح کیفی دانش مربیان مدارس فوتبال است

 هدف کمیته آموزش و آکادمی ملی فوتبال،ارتقای سطح کیفی دانش مربیان مدارس فوتبال است

هدف کمیته آموزش و آکادمی ملی فوتبال،ارتقای سطح کیفی دانش مربیان مدارس فوتبال است