قابل توجه مربیان دارای مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی
مربیان

قابل توجه مربیان دارای مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی

 

 

 

قابل توجه مربیان دارای مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی

احد نظرزاده مسؤول کمیته مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ از کلیه مربیانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته های تربیت بدنی و زیر مجموعه آن می باشند ، درخواست می شود یکبرگ از کپی پایان نامه خود را به دفتر کمیته آموزش ارائه نمایند.