آزمونهای ارتقاء مربیان
مربیان

آزمونهای ارتقاء مربیان

آزمونهای ارتقاء مربیان

احد نظرزاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان ضمن تشریح برنامه های آموزشی این کمیته در سال 91 اعلام نمود؛ در راستای ارتقاء کیفی و عملی مربیان استان و به منظور برگزاری کلاسهای آموزشی مربیگری، به اطلاع کلیه مربیان درجه D و C استان می رساند ، کمیته آموزش و مربیان اقدام به برگزاری آزمون ورودی برای کلاسهای ارتقاء خواهد نمود.

لذا از کلیه مربیان مذکور درخواست می شود تا پایان اردیبهشت ماه سال 91 ضمن واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب هیأت فوتبال استان و ارائه عملکرد کاری خود در سالهای 90-89 جهت ثبت نام به کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان مراجعه نمایند.

بدیهی است بعد از تاریخ مذکور مسؤولیت عدم ارائه مدارک بر عهده مربی محترم خواهد بود.