قابل توجه مدیران باشگاه ها و هیأت فوتبال شهرستانها
مربیان

قابل توجه مدیران باشگاه ها و هیأت فوتبال شهرستانها

قابل توجه مدیران باشگاه ها و هیأت فوتبال شهرستانها

احد نظر زاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ از مدیران باشگاه ها و همچنین مسؤولین هیأت

فوتبال شهرستانها درخواست می شود صورت ریز اسامی و فعالیت کلیه مربیان فوتبال و فوتسالدر تمامی رده های سنی 90 را تا مورخه 13/11/90 به کمیته مربیان استان اعلام دارند.