مربیان

قابل توجه مربیان دارای مدرک مربیگری C

نظرزاده مسؤول کمیته مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ به اطلاع آن دسته از مربیان فوتبال فعال دارای مدرک مربیگری C که تا آخر سال ۱۳۹۱ مدرک مربیگری خود را کسب نمودند می رساند شرکت در امتحان آزمون ورودی کلاس مربیگری B تا پایان ۹۴/۴/۳۱ تمدید گردید لذا با در دست داشتن فیش بانکی مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۹۲۶۰۷۵۰۰۰۶ بانک ملی در وجه هیأت فوتبال استان حضوراً جهت ثبت نام به کمیته مربیان مراجعه نمایند.