اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته دوم کشور
اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته دوم کشور

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته دوم کشور

سازمان لیگ آزادگان برنامه مسابقات لیگ دسته دوم باشگاههای کشور از هفته نوزدهم تا بیست و چهارم و دیدارهای معوقه را اعلام کرد.

معوقه سیزدهم: دوشنبه 24/11/90 – ساعت 30/14 شهرداری اردبیل – گیتی پسند اصفهان – علی دایی اردبیل مهر کرج – داتیس لرستان – انقلاب کرج معوقه هفدهم: سه شنبه 25/11/90 – ساعت 30/14 شموشک نوشهر – ذوب آهن نوین اصفهان – شهدا نوشهر پیام خراسان – نوژن شهرداری نوشهر – تختی مشهد هفته نوزدهم: دوشنبه 1/12/90 – ساعت 30/14 نفت محمودآباد – سیاه جامگان مشهد – مجتمع نفت محمودآباد گاز فجر جم – ملی حفاری اهواز- شهدا نوشهر منطقه ویژه بندرعباس – پرشان زنجان – تختی بندرعباس البدر بندر کنگ – استقلال اهواز – تختی بندرلنگه نفت امیدیه – پیام خراسان – نفت 1 امیدیه شهرداری دزفول – چوکا تالش – مجدیان دزفول گسترش فولاد سهند – پاس نوین همدان – شهرداری تبریز پرسپولیس برازجان – آشیان گستران ورامین – شهرداری تبریز پرسپولیس برازجان – آشیان گستران ورامین – تختی برازجان سپیدرود رشت – مقاومت تهران – سردار جنگل رشت گیتی پسند اصفهان – فولاد نوین اهواز – آرارات اصفهان شموشک نوشهر – نفت و گاز گچساران – شهدا نوشهر سه شنبه 2/12/90 – ساعت 30/14 نفت نوین آبادان – داتیس لرستان – تختی آبادان شهرداری اردبیل – ذوب آهن نوین اصفهان – علی دایی اردبیل مهر کرج – نوژن شهرداری نوشهر – انقلاب کرج هفته بیستم : دوشنبه 28/12/90 – ساعت 30/14 چوکا تالش – نفت امیدیه – عضدی رشت پیام خراسان – گسترش فولاد سهند – تختی مشهد آشیان گستران ورامین – شهرداری دزفول – تختی ورامین داتیس لرستان – پرسپولیس برازجان – تختی خرم آباد پرشان زنجان – نفت نوین آبادان – انقلاب زنجان فولاد نوین اهواز – گاز فجر جم – اختصاصی فولاد اهواز سه شنبه 9/12/90 – ساعت 30/14 پاس نوین همدان – مهر کرج – مفتح همدان نوژن شهرداری نوشهر – منظقه ویژه بندرعباس – شهدا نوشهر ملی حفاری اهواز – البدر بندر کنگ – نفت اهواز استقلال اهواز – شموشک نوشهر – تختی اهواز ذوب آهن نوین اصفهان – نفت محمودآباد – فولاد شهر اصفهان سیاه جامگان مشهد – گیتی پسند اصفهان – تختی مشهد مقاومت تهران – شهرداری اردبیل – 5 آذر تهران نفت و گاز گچساران – سپیدرود رشت – شهدا نفت گچساران هفته بیست و یکم: دوشنبه 15/12/90 – ساعت 45/14 نفت امیدیه – گسترش فولاد سهند – نفت 1 امیدیه چوکا تالش – آشیان گستران ورامین – عضدی رشت مهر کرج – پیام خراسان – انقلاب کرج شهرداری دزفول – داتیس لرستان – مجدیان دزفول منطقه ویژه بندرعباس – پاس نوین همدان – تختی بندرعباس پرسپولیس برازجان – پرشان زنجان – تختی برازجان نفت نوین آبادان – نوژن شهرداری نوشهر – تختی آبادان سه شنبه 16/12/90 – ساعت 45/14 نفت محمودآباد – گیتی پسند اصفهان – مجتمع نفت محمودآباد ذوب آهن نوین اصفهان – مقاومت تهران – فولاد شهر اصفهان گاز فجر جم – سیاه جامگان – مشهد – شهدا جم شهرداری اردبیل – نفت و گاز گچساران – علی دایی – اردبیل البدر بندرکنگ – فولاد نوین اهواز – تختی بندرلنگه سپیدرود رشت – استقلال اهواز – سردار جنگل – رشت شموشک نوشهر – ملی حفاری اهواز – شهدا نوشهر هفته بیست و دوم: دوشنبه 22/12/90 – ساعت 45/14 آشیان گستران ورامین – نفت امیدیه – تختی ورامین گسترش فولاد سهند – مهر کرج – شهرداری تبریز داتیس لرستان – چوکا تالش – تختی خرم آباد پیام خراسان – منطقه ویژه بندرعباس – تختی مشهد پرشان زنجان – شهرداری دزفول – انقلاب زنجان پاس نوین همدان – نفت نوین آبادان – مفتح همدان نوژن شهرداری نوشهر – پرسپولیس برازجان – شهدا نوشهر فولاد نوین اهواز – شموشک نوشهر – اختصاصی فولاد اهواز سه شنبه 23/12/90 – ساعت 30/14 مقاومت تهران – نفت محمودآباد – 5 آذر تهران گیتی پسند اصفهان – گاز فجر جم – آرارات اصفهان نفت و گاز گچساران – ذوب آهن نوین اصفهان – شهدا نفت گچساران سیاه جامگان مشهد – البدر بندرکنگ – تختی مشهد استقلال اهواز – شهرداری اردبیل – تختی اهواز ملی حفاری اهواز – سپیدرود رشت – نفت اهواز هفته بیست و سوم: سه شنبه 15/1/91 – ساعت 15/16 نفت امیدیه – مهر کرج – نفت 1 امیدیه آشیان گستران ورامین – داتیس لرستان – تختی ورامین منطقه ویژه بندرعباس – گسترش فولاد سهند – تختی بندرعباس چوکا تالش – پرشان زنجان – عضدی رشت نفت نوین آبادان – پیام خراسان – تختی آبادان شهرداری دزفول – نوژن شهرداری – مجدیان دزفول پرسپولیس برازجان – پاس نوین همدان – تختی برازجان نفت محمودآباد – گاز فجر جم بوشهر – مجتمع نفت محمودآباد مقاومت تهران – نفت و گاز گچساران – 5 آذر تهران البدر بندر کنگ – گیتی پسند اصفهان – تختی بندرلنگه ذوب آهن نوین اصفهان – استقلال اهواز – فولاد شهر اصفهان شموشک نوشهر – سیاه جامگان مشهد – شهدا نوشهر شهرداری اردبیل – ملی حفاری اهواز – علی دایی اردبیل سپیدرود رشت – فولاد نوین اهواز – سردار جنگل رشت هفته بیست و چهارم: دوشنبه 21/1/91 – ساعت 30/16 داتیس لرستان – نفت امیدیه – تختی خرم آباد مهر کرج – منطقه ویژه بندرعباس – انقلاب کرج پرشان زنجان – آشیان گستران ورامین – انقلاب زنجان گسترش فولاد سهند – نفت نوین آبادان – شهرداری تبریز نوژن شهرداری نوشهر – چوکا تالش – شهدا نوشهر پیام خراسان – پرسپولیس برازجان – تختی مشهد پاس نوین همدان – شهرداری دزفول – مفتح همدان سیاه جامگان مشهد – سپیدرود رشت – تختی مشهد گاز فجر جم – البدر بندرکنگ – شهدا جم استقلال اهواز – مقاومت تهران – تختی اهواز گیتی پسند اصفهان – شموشک نوشهر – آرارات اصفهان ملی حفاری اهواز – ذوب آهن نوین اصفهان – نفت اهواز نفت و گاز گچساران – نفت محمودآباد – شهدا نفت گچساران فولاد نوین اهواز – شهرداری اردبیل – اختصاصی فولاد اهواز