اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته بیست و ششم تا سی و چهارم و زمان دیدار فینال جام حذفی
اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته بیست و ششم تا سی و چهارم و زمان دیدار فینال جام حذفی

 اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته بیست و ششم تا سی و چهارم و زمان دیدار فینال جام حذفی

برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته بیست و ششم تا سی و چهارم  و زمان دیدار فینال جام حذفی از سوی سازمان لیگ برتر اعلام شد.

هفته بیست و ششم:

سه شنبه ۲۵/۱۱/۹۰

شهرداری تبریز – مس سرچشمه – ساعت ۱۵ – ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

فولاد مبارکه – سایپا – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه فولادشهر اصفهان

نفت آبادان – راه آهن – ساعت ۱۶ – ورزشگاه تختی آبادان

چهارشنبه ۲۶/۱۱/۹۰

صبای قم – پیروزی – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه یادگارامام (ره) قم

داماش – شاهین – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه شهید عضدی رشت

فجر شهید سپاسی – فولاد خوزستان – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه حافظیه شیراز

مس کرمان – تراکتورسازی – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه باهنر کرمان

چهارشنبه ۹/۱/۹۱

استقلال – ملوان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه آزادی تهران

نفت تهران – ذوب آهن – ساعت ۱۷ – ورزشگاه شهید دستگردی تهران

 

هفته بیست و هفتم:

جمعه ۱۹/۱۲/۹۰

فولاد خوزستان – داماش – ساعت ۱۶ –  ورزشگاه تختی اهواز

ملوان – شهرداری تبریز – ساعت ۱۶ – ورزشگاه تختی انزلی

سایپا – فجر شهید سپاسی – ساعت ۱۶ – ورزشگاه انقلاب کرج

مس سرچشمه – نفت تهران – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه باهنر کرمان

شنبه ۲۰/۱۲/۹۰

شاهین – نفت آبادان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

ذوب آهن – صبا – ساعت ۱۶ – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

راه آهن – استقلال – ساعت ۱۶ – ورزشگاه آزادی تهران

دوشنبه ۲۲/۱۲/۹۰

پیروزی – مس کرمان – ساعت ۱۵/۱۷ – آزادی تهران

تراکتورسازی – فولاد مبارکه – ساعت ۱۵ – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

 

هفته بیست و هشتم:

شنبه ۲۷/۱۲/۹۰

فولاد مبارکه –راه آهن – ساعت ۱۶ – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

نفت تهران –  پیروزی – ساعت ۴۵/۱۸ – ورزشگاه آزادی تهران

داماش – ملوان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهید عضدی رشت

شهرداری – صبای قم – ساعت ۱۶ – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

مس کرمان – فولاد خوزستان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه باهنر کرمان

سایپا – تراکتورسازی – ساعت ۱۶ – ورزشگاه انقلاب کرج

نفت آبادان – مس سرچشمه – ساعت ۱۶ – ورزشگاه تختی آبادان

استقلال – ذوب آهن – ساعت ۱۷ – ورزشگاه آزادی تهران

پنجشنبه ۱۰/۱/۹۱

فجر شهید سپاسی – شاهین – ساعت ۱۷ – ورزشگاه حافظیه شیراز

 

هفته بیست و نهم

جمعه ۱۸/۱/۹۱

تراکتورسازی – فجر شهید سپاسی – ساعت ۱۷ – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

راه آهن – مس کرمان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه اکباتان تهران

فولاد خوزستان – سایپا – ساعت ۱۷ – ورزشگاه تختی اهواز

شنبه ۱۹/۱/۹۱

پیروزی – داماش – ساعت ۵۰/۱۸ – ورزشگاه آزادی تهران

ملوان – فولاد مبارکه – ساعت ۱۷ – ورزشگاه تختی انزلی

شاهین – نفت تهران – ساعت ۱۷ – ورزشگاه بهشتی بوشهر

صبای قم – نفت آبادان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

یکشنبه ۲۰/۱/۹۱

ذوب آهن – شهرداری – ساعت ۱۷ – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

مس سرچشمه – استقلال – ساعت ۱۷ – ورزشگاه باهنر کرمان

 

هفته سی ام

پنجشنبه ۲۴/۱/۹۱

فولاد مبارکه – پیروزی – ساعت ۱۷ – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

جمعه ۲۵/۱/۹۱

داماش – مس سرچشمه – ساعت ۱۷ – ورزشگاه شهید عضدی رشت

فجر شهید سپاسی – ملوان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه حافظیه شیراز

مس کرمان – شاهین – ساعت ۱۷ – ورزشگاه باهنر کرمان

نفت آبادان – ذوب آهن – ساعت ۱۷ – ورزشگاه تختی آبادان

سایپا – راه آهن – ساعت ۱۷ – ورزشگاه انقلاب کرج

تراکتورسازی – فولاد خوزستان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

نفت تهران – شهرداری – ساعت ۱۷ – ورزشگاه دستگردی تهران

استقلال – صبای قم – ساعت ۵۵/۱۸ – ورزشگاه آزادی تهران

هفته سی و یکم  

جمعه ۱/۲/۹۱

ملوان – مس کرمان – ساعت ۱۷- تختی انزلی

مس سرچشمه- مقاومت فجر سپاسی – ساعت ۱۷-باهنر کرمان

صبای قم- نفت تهران – ساعت ۱۷- یادگار امام (ره) قم

شهرداری تبریز- نفت آبادان – ساعت ۱۷- یادگار امام (ره) تبریز

شنبه ۲/۲/۹۱

راه آهن- تراکتورسازی – ساعت ۱۷-اکباتان تهران

پیروزی- سایپا- ساعت۱۹- آزادی تهران

یکشنبه ۳/۲/۹۱

ذوب آهن- داماش- ساعت ۱۷- فولادشهر اصفهان

فولاداهواز-سپاهان-ساعت ۱۷-تختی اهواز

شاهین- استقلال تهران- ساعت۱۷ –بهشتی بوشهر

 

هفته سی و دوم

پنجشنبه ۷/۲/۹۱

تراکتورسازی- پیروزی – ساعت ۱۷- یادگار امام(ره) – تبریز

فولادمبارکه-شاهین –ساعت ۱۷-فولادشهر اصفهان

جمعه ۸/۲/۹۱

داماش- صبای قم-ساعت ۱۷-عضدی رشت

سایپا-ملوان- ساعت ۱۷-انقلاب کرج

مقاومت فجر سپاسی-ذوب آهن- ساعت ۱۷-حافظیه شیراز

مس کرمان- مس سرچشمه-ساعت ۱۷-باهنر کرمان

استقلال- شهرداری تبریز-ساعت ۱۹:۱۰- آزادی تهران

راه آهن – فولاد اهواز- ساعت ۱۷-اکباتان تهران

نفت آبادان-نفت تهران- ساعت ۱۷-تختی آبادان

 

هفته سی و سوم

یکشنبه ۱۷/۲/۹۱

پیروزی – راه آهن – ساعت ۱۷-آزادی تهران

نفت تهران-داماش- ساعت ۱۷-دستگردی تهران

ملوان – فولاد اهواز – ساعت ۱۷ – تختی انزلی

شهرداری تبریز-فجرسپاسی- ساعت ۱۷-یادگارامام(ره)تبریز

شاهین بوشهر- سایپا- ساعت ۱۷-شهید بهشتی بوشهر

صبای قم- مس کرمان- ساعت ۱۷-یادگار امام(ره) قم

مس سرچشمه- تراکتورسازی- ساعت ۱۷-باهنر کرمان

ذوب آهن- فولادمبارکه سپاهان- ساعت ۱۷-فولادشهر اصفهان

نفت آبادان-استقلال تهران- ساعت ۱۷-تختی آبادان

 

هفته سی و چهارم

جمعه ۲۲/۲/۹۱

فولاداهواز- پیروزی- ساعت ۱۷-تختی اهواز

داماش گیلان- شهرداری تبریز- ساعت ۱۷- شهید عضدی رشت

تراکتورسازی- ملوان- ساعت ۱۷-یادگار امام(ره)تبریز

مقاومت سپاسی- صبای قم- ساعت ۱۷-حافظیه شیراز

راه آهن-شاهین-ساعت ۱۷-اکباتان تهران

مس کرمان-ذوب آهن-ساعت ۱۷-شهید باهنرکرمان

فولادمبارکه-مس سرچشمه-ساعت۱۷-فولادشهر اصفهان

سایپا-نفت آبادان-ساعت۱۷-انقلاب کرج

استقلال تهران- نفت تهران-ساعت ۱۷-آزادی تهران

 

فینال جام حذفی

پنجشنبه ۲۵/۱۲/۹۰

استقلال – شاهین – ساعت ۱۵ – ورزشگاه حافظیه شیراز