اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته بیست و ششم تا سی و چهارم و زمان دیدار فینال جام حذفی
اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته بیست و ششم تا سی و چهارم و زمان دیدار فینال جام حذفی

 اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته بیست و ششم تا سی و چهارم و زمان دیدار فینال جام حذفی

برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته بیست و ششم تا سی و چهارم  و زمان دیدار فینال جام حذفی از سوی سازمان لیگ برتر اعلام شد.

هفته بیست و ششم:

سه شنبه 25/11/90

شهرداری تبریز – مس سرچشمه – ساعت 15 – ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

فولاد مبارکه – سایپا – ساعت 30/15 – ورزشگاه فولادشهر اصفهان

نفت آبادان – راه آهن – ساعت 16 – ورزشگاه تختی آبادان

چهارشنبه 26/11/90

صبای قم – پیروزی – ساعت 30/15 – ورزشگاه یادگارامام (ره) قم

داماش – شاهین – ساعت 30/15 – ورزشگاه شهید عضدی رشت

فجر شهید سپاسی – فولاد خوزستان – ساعت 30/15 – ورزشگاه حافظیه شیراز

مس کرمان – تراکتورسازی – ساعت 30/15 – ورزشگاه باهنر کرمان

چهارشنبه 9/1/91

استقلال – ملوان – ساعت 17 – ورزشگاه آزادی تهران

نفت تهران – ذوب آهن – ساعت 17 – ورزشگاه شهید دستگردی تهران

 

هفته بیست و هفتم:

جمعه 19/12/90

فولاد خوزستان – داماش – ساعت 16 –  ورزشگاه تختی اهواز

ملوان – شهرداری تبریز – ساعت 16 – ورزشگاه تختی انزلی

سایپا – فجر شهید سپاسی – ساعت 16 – ورزشگاه انقلاب کرج

مس سرچشمه – نفت تهران – ساعت 30/15 – ورزشگاه باهنر کرمان

شنبه 20/12/90

شاهین – نفت آبادان – ساعت 16 – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

ذوب آهن – صبا – ساعت 16 – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

راه آهن – استقلال – ساعت 16 – ورزشگاه آزادی تهران

دوشنبه 22/12/90

پیروزی – مس کرمان – ساعت 15/17 – آزادی تهران

تراکتورسازی – فولاد مبارکه – ساعت 15 – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

 

هفته بیست و هشتم:

شنبه 27/12/90

فولاد مبارکه –راه آهن – ساعت 16 – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

نفت تهران –  پیروزی – ساعت 45/18 – ورزشگاه آزادی تهران

داماش – ملوان – ساعت 16 – ورزشگاه شهید عضدی رشت

شهرداری – صبای قم – ساعت 16 – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

مس کرمان – فولاد خوزستان – ساعت 16 – ورزشگاه باهنر کرمان

سایپا – تراکتورسازی – ساعت 16 – ورزشگاه انقلاب کرج

نفت آبادان – مس سرچشمه – ساعت 16 – ورزشگاه تختی آبادان

استقلال – ذوب آهن – ساعت 17 – ورزشگاه آزادی تهران

پنجشنبه 10/1/91

فجر شهید سپاسی – شاهین – ساعت 17 – ورزشگاه حافظیه شیراز

 

هفته بیست و نهم

جمعه 18/1/91

تراکتورسازی – فجر شهید سپاسی – ساعت 17 – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

راه آهن – مس کرمان – ساعت 17 – ورزشگاه اکباتان تهران

فولاد خوزستان – سایپا – ساعت 17 – ورزشگاه تختی اهواز

شنبه 19/1/91

پیروزی – داماش – ساعت 50/18 – ورزشگاه آزادی تهران

ملوان – فولاد مبارکه – ساعت 17 – ورزشگاه تختی انزلی

شاهین – نفت تهران – ساعت 17 – ورزشگاه بهشتی بوشهر

صبای قم – نفت آبادان – ساعت 17 – ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

یکشنبه 20/1/91

ذوب آهن – شهرداری – ساعت 17 – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

مس سرچشمه – استقلال – ساعت 17 – ورزشگاه باهنر کرمان

 

هفته سی ام

پنجشنبه 24/1/91

فولاد مبارکه – پیروزی – ساعت 17 – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

جمعه 25/1/91

داماش – مس سرچشمه – ساعت 17 – ورزشگاه شهید عضدی رشت

فجر شهید سپاسی – ملوان – ساعت 17 – ورزشگاه حافظیه شیراز

مس کرمان – شاهین – ساعت 17 – ورزشگاه باهنر کرمان

نفت آبادان – ذوب آهن – ساعت 17 – ورزشگاه تختی آبادان

سایپا – راه آهن – ساعت 17 – ورزشگاه انقلاب کرج

تراکتورسازی – فولاد خوزستان – ساعت 17 – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

نفت تهران – شهرداری – ساعت 17 – ورزشگاه دستگردی تهران

استقلال – صبای قم – ساعت 55/18 – ورزشگاه آزادی تهران

هفته سی و یکم  

جمعه 1/2/91

ملوان – مس کرمان – ساعت 17- تختی انزلی

مس سرچشمه- مقاومت فجر سپاسی – ساعت 17-باهنر کرمان

صبای قم- نفت تهران – ساعت 17- یادگار امام (ره) قم

شهرداری تبریز- نفت آبادان – ساعت 17- یادگار امام (ره) تبریز

شنبه 2/2/91

راه آهن- تراکتورسازی – ساعت 17-اکباتان تهران

پیروزی- سایپا- ساعت19- آزادی تهران

یکشنبه 3/2/91

ذوب آهن- داماش- ساعت 17- فولادشهر اصفهان

فولاداهواز-سپاهان-ساعت 17-تختی اهواز

شاهین- استقلال تهران- ساعت17 –بهشتی بوشهر

 

هفته سی و دوم

پنجشنبه 7/2/91

تراکتورسازی- پیروزی – ساعت 17- یادگار امام(ره) – تبریز

فولادمبارکه-شاهین –ساعت 17-فولادشهر اصفهان

جمعه 8/2/91

داماش- صبای قم-ساعت 17-عضدی رشت

سایپا-ملوان- ساعت 17-انقلاب کرج

مقاومت فجر سپاسی-ذوب آهن- ساعت 17-حافظیه شیراز

مس کرمان- مس سرچشمه-ساعت 17-باهنر کرمان

استقلال- شهرداری تبریز-ساعت 19:10- آزادی تهران

راه آهن – فولاد اهواز- ساعت 17-اکباتان تهران

نفت آبادان-نفت تهران- ساعت 17-تختی آبادان

 

هفته سی و سوم

یکشنبه 17/2/91

پیروزی – راه آهن – ساعت 17-آزادی تهران

نفت تهران-داماش- ساعت 17-دستگردی تهران

ملوان – فولاد اهواز – ساعت 17 – تختی انزلی

شهرداری تبریز-فجرسپاسی- ساعت 17-یادگارامام(ره)تبریز

شاهین بوشهر- سایپا- ساعت 17-شهید بهشتی بوشهر

صبای قم- مس کرمان- ساعت 17-یادگار امام(ره) قم

مس سرچشمه- تراکتورسازی- ساعت 17-باهنر کرمان

ذوب آهن- فولادمبارکه سپاهان- ساعت 17-فولادشهر اصفهان

نفت آبادان-استقلال تهران- ساعت 17-تختی آبادان

 

هفته سی و چهارم

جمعه 22/2/91

فولاداهواز- پیروزی- ساعت 17-تختی اهواز

داماش گیلان- شهرداری تبریز- ساعت 17- شهید عضدی رشت

تراکتورسازی- ملوان- ساعت 17-یادگار امام(ره)تبریز

مقاومت سپاسی- صبای قم- ساعت 17-حافظیه شیراز

راه آهن-شاهین-ساعت 17-اکباتان تهران

مس کرمان-ذوب آهن-ساعت 17-شهید باهنرکرمان

فولادمبارکه-مس سرچشمه-ساعت17-فولادشهر اصفهان

سایپا-نفت آبادان-ساعت17-انقلاب کرج

استقلال تهران- نفت تهران-ساعت 17-آزادی تهران

 

فینال جام حذفی

پنجشنبه 25/12/90

استقلال – شاهین – ساعت 15 – ورزشگاه حافظیه شیراز