اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته سوم کشور
اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته سوم کشور

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته سوم کشور

برنامه مرحله دوم رقابتهای لیگ دسته سوم کشور از هفته اول تا پنجم از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد.

 

 جمعه 26/12/90-ساعت 15:00-هفته اول

شهرداری بهشهر-نفتون تهران-لله مرز-بهشهر

استقلال ساری-شهرداری لنگرود-شهدا-ساری

دارتاک لرستان-صفاهان اصفهان-تختی-خرم آباد

پرسپولیس گناوه-ذوب و فلزات الوند-سراجی-گناوه

سپاهان نوین اصفهان-کارگر بنه گز-صفائیه-اصفهان

شنبه27/12/90-ساعت 15:00-هفته اول

مس سونگون ورزقان -نیما چمستان-پارک صنعت-تبریز

پنجشنبه 10/1/91-ساعت 16:00-هفته دوم

شهرداری بهشهر-مس سونگون ورزقان -لله مرز-بهشهر

شهرداری لنگرود-نیماچمستان-شهدا-لنگرود

نفتون تهران-استقال ساری-الیاف-تهران

پرسپولیس گناوه-دارتاک لرستان-سراجی-گناوه

کارگر بنه گز-صفاهان اصفهان-شهدا-اهرم تنگستان

ذوب و فلزات الوند-سپاهان نوین  اصفهان-جوانان-بهار

پنجشنبه 17/1/91-ساعت 16:15-هفته سوم

مس سونگون ورزقان -شهرداری لنگرود-پارک صنعت-تبریز

استقلال ساری-شهرداری بهشهر-شهدا-ساری

نیما چمستان-نفتون تهران-لسفیجان-چمستان

دارتاک لرستان-کارگر بنه گز-تختی-خرم آباد

سپاهان نوین اصفهان-پرسپولیس گناوه-صفائیه-اصفهان

صفاهان اصفهان-ذوب و فلزات الوند-تختی-اصفهان

پنجشنبه 24/1/91-هفته چهاردهم-ساعت 16:30

نفتون تهران-شهرداری لنگرود-الیاف-تهران

شهرداری بهشهر-نیما چمستان-لله مرز-بهشهر

ذوب و فلزات الوند-کارگر بنه گز-جوانان-بهار

پرسپولیس گناوه-صفاهان اصفهان-سراجی-گناوه

جمعه25/1/91-هفته چهاردهم-ساعت 16:30

استقلا ساری-مس سونگون ورزقان -شهدا-ساری

پنجشنبه 31/1/91-هفته پنجم-ساعت16:30

مس سونگون ورزقان -نفتون تهران-پارک صنعت-تبریز

نیماچمستان-استقلال ساری-لفیسجان-چمستان

شهرداری لنگرود-شهرداری بهشهر-شهدا-لنگرود

دارتاک لرستان-ذوب و فلزات الوند-تختی-خرم اباد

صفاهان اصفهان-سپاهان نوین اصفهان-تختی-اصفهان

کارگر بنه گز-پرسپولیس گناوه-شهدا-اهرم تنگستان