تغییر زمان دیدار دو تیم ذوب آهن اصفهان و شهرداری تبریز
اجرائی کشوری

تغییر زمان دیدار دو تیم ذوب آهن اصفهان و شهرداری تبریز

تغییر زمان دیدار دو تیم ذوب آهن اصفهان و شهرداری تبریز

سازمان لیگ برتر از تغییر زمان دیدار دو تیم  ذوب آهن  اصفهان و شهرداری تبریز خبر داد.

 دیدار دو تیم ذوب آهن اصفهان و شهرداری تبریز روز یکشنبه ۲۰/۱/۹۱ به جای ساعت ۱۷ در ساعت ۱۵:۳۰ همان روز در ورزشگاه ذوب آهن برگزار می شود.