محمد ابراهیمی با تیم تراکتورسازی تبریز تمدید قرارداد کرد
اجرائی کشوری

محمد ابراهیمی با تیم تراکتورسازی تبریز تمدید قرارداد کرد

محمد ابراهیمی با تیم تراکتورسازی تبریز تمدید قرارداد کرد

مهاجم تیم تراکتورسازی تبریز با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال  را به مدت دو فصل امضاء و به ثبت رساند.