محمد ایران پوریان در تراکتور سازی تبریز
اجرائی کشوری

محمد ایران پوریان در تراکتور سازی تبریز

محمد ایران پوریان در تراکتور سازی تبریز

دفاع فصل قبل شهرداری تبریز با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال  را به مدت دو فصل امضاء و به ثبت رساند.

محمد ایران پوریان متولد 1364 می باشد.