برنامه كامل دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاهای كشور
اجرائی کشوری

برنامه كامل دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاهای كشور

برنامه كامل دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاهای كشور

برنامه كامل دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاههای ایران پس از برگزاری آیین قرعه كشی این رقابتها مشخص شدو تیم تراکتورسازی تبریز نماینده فوتبال تبریز و نائب قهرمان دوره گذشته لیگ برتر به مصاف سایپای البرز میرود.
برنامه كامل این رقابتها كه قرعه كشی آن روز یكشنبه در محل سازمان لیگ برگزار شد، به این شرح است:
هفته اول : زمان برگزاری – 29و 30 تیرماه
صنعت نفت آبادان – پرسپولیس تهران
فجر شهید سپاسی شیراز – ذوب آهن اصفهان
صبای قم – پیكان تهران
گهر زاگرس – ملوان انزلی
تراكتورسازی تبریز – سایپا البرز
نفت تهران – راه اهن تهران 
سپاهان اصفهان – مس كرمان
استقلال تهران – آلومینیوم هرمزگان
هفته دوم: زمان برگزاری: 3و4مردادماه.
آلومینیوم هرمزگان – داماش گیلان
ملوان انزلی – نفت آبادان
فولاد خوزستان – سپاهان اصفهان
پرسپولیس – فجر شهید سپاسی
ذوب آهن اصفهان – صبای قم
سایپای البرز – استقلال تهران
راه آهن – گهر زاگرس
مس كرمان – نفت تهران
پیكان تهران – تراكتورسازی تبریز
…………………………………………………
هفته سوم زمان برگزاری: 9و10 مرداد ماه
داماش گیلان – پیكان تهران
فجرشهید سپاسی – نفت آبادان
فولاد خوزستان – سایپای البرز
نفت تهران – آلومینیوم هرمزگان
صبای قم – ملوان انزلی
گهر زاگرس – پرسپولیس
تراكتورسازی تبریز – مس كرمان
سپاهان – راه آهن
استقلال تهران – ذوب آهن
………………………………………………….
هفته چهارم: زمان برگزاری :‌ 15 و 16 مرداد ماه
سایپای البرز – داماش
نفت آبادان – نفت تهران
آلومینیوم هرمزگان – فولاد خوزستان
ملوان انزلی – فجرسپاسی
پرسپولیس – صبای قم
پیكان – گهرزاگرس
مس كرمان – استقلال
راه آهن – تراكتورسازی تبریز
ذوب آهن – سپاهان اصفهان
…………………………………………
هفته پنجم:زمان برگزاری:‌27 و 28 مردادماه
داماش گیلان – پرسپولیس
تراكتورسازی – نفت آبادان
فولاد خوزستان – مس كرمان
صبای قم – فجر سپاسی
آلومینیوم هرمزگان – راه آهن
سپاهان اصفهان – سایپای البرز
گهر زاگرس – ذوب آهن
نفت تهران – پیكان تهران
استقلال – ملوان
………………………………………..
هفته ششم: زمان برگزاری:‌ 2 و 3 شهریورماه
مس كرمان – داماش
نفت آبادان – صبای قم
راه آهن – فولادخوزستان
فجر سپاسی – گهرزاگرس
سایپای البرز – آلومینیوم هرمزگان
ذوب آهن – تراكتورسازی تبریز
ملوان انزلی – نفت تهران
پیكان تهران – سپاهان اصفهان
پرسپولیس – استقلال
………………………………………….
هفته هفتم: زمان برگزاری:‌7 و 8 شهریورماه
داماش – ملوان
گهر زاگرس – نفت آبادان
فولاد – پرسپولیس
سپاهان اصفهان – فجر سپاسی
آلومینیوم هرمزگان – مس كرمان
تراكتورسازی تبریز – صبای قم
سایپای البرز – راه آهن
نفت تهران – ذوب آهن
استقلال – پیكان
…………………………………….
هفته هشتم:زمان برگزاری:‌24 و 25 شهریور ماه
فجر سپاسی – داماش
نفت آبادان – سپاهان
ذوب آهن – فولادخوزستان
پیكان – آلومینیوم
صبای قم – گهر زاگرس
مس كرمان – سایپای البرز
ملوان انزلی – تراكتورسازی تبریز
راه آهن – استقلال تهران
پرسپولیس – نفت تهران
……………………………………………….
هفته نهم: زمان برگزاری : 31 شهریور ماه ،‌یك و دو مهرماه
داماش – راه آهن
آلومینیوم – نفت آبادان
فولاد – ملوان
استقلال – فجر سپاسی
نفت تهران – صبای قم
سایپای البرز – پیكان
تراكتورسازی تبریز – گهرزاگرس
مس كرمان – ذوب آهن
سپاهان – پرسپولیس
…………………………………………………..
هفته دهم: زمان برگزاری:6 و 7 مهرماه
صبای قم – داماش
نفت آبادان – استقلال
پیكان تهران – فولاد خوزستان
فجرسپاسی – تراكتورسازی تبریز
پرسپولیس – آلومینیوم
ذوب آهن – سایپای البرز
گهر زاگرس – نفت تهران
راه آهن – مس كرمان
ملوان انزلی – سپاهان
…………………………………………….
هفته یازدهم: زمان برگزاری:‌28 و 29 مهر ماه
داماش – ذوب آهن
فولادخوزستان – نفت آبادان
آلومینیوم هرمزگان – فجرسپاسی
استقلال – صبای قم
سایپای البرز – پرسپولیس
سپاهان – گهر
مس كرمان – ملوان
نفت تهران – تراكتورسازی
راه آهن – پیكان
……………………………………………..
هفته دوازدهم: زمان برگزاری:5 ،6 و 7 آبان ماه
نفت آبادان – داماش
گهر زاگرس – فولاد
فجر سپاسی – نفت تهران
ذوب آهن – آلومینیوم هرمزگان
صبای قم – سپاهان
ملوان – سایپای البرز
گهر زاگرس – فولاد
پیكان – مس كرمان
تراكتورسازی – استقلال
پرسپولیس – راه آهن
……………………………………………..
هفته سیزدهم: زمان برگزاری: 26 و 27 آبان ماه
داماش – گهرزاگرس
سایپا – نفت آبادان
فولاد – فجر
آلومینیوم – صبای قم
مس كرمان – پرسپولیس
سپاهان – تراكتورسازی
راه آهن – ملوان
استقلال – نفت تهران
پیكان – ذوب آهن
……………………………………………
هفته چهاردهم: زمان برگزاری:‌1 و 2 آذرماه
تراكتورسازی – داماش
نفت آبادان – مس
صبا – فولاد
فجر – سایپا
ملوان – آلومینیوم
گهر زاگرس – استقلال
ذوب آهن – راه آهن
نفت تهران – سپاهان
پرسپولیس – پیكان
…………………………………………….
هفته پانزدهم: زمان برگزاری: 6 و 7 آذرماه
داماش – نفت تهران
راه آهن – نفت آبادان
فولاد – تراكتورسازی
مس كرمان – فجر
آلومینیوم – گهرزاگرس
سایپا – صبای قم
پیكان – ملوان
سپاهان – استقلال
پرسپولیس – ذوب آهن
……………………………………………..
هفته شانزدهم: زمان برگزاری 11 و 12 آذرماه
سپاهان – داماش
نفت آبادان – ذوب آهن
استقلال – فولاد
فجر – پیكان
تراكتورسازی – آلومیینیوم
صبای قم – راه آهن
نفت تهران – سایپا
گهر زاگرس – مس كرمان
ملوان – پرسپولیس
…………………………………………….
هفته هفدهم: زمان برگزاری ‌17 و 18 آذرماه
داماش – استقلال
پیكان – نفت آبادان
فولاد – نفت تهران
راه آهن – فجرسپاسی
آلومینیوم – سپاهان
مس كرمان – صبای قم
سایپا – گهر
پرسپولیس – تراكتورسازی
ذوب آهن – ملوان
همچنین زمان برگزاری دیدار های دور برگشت نیز به شرح زیر است:
هفته هجدهم :‌1 و 2 دی ماه
هفته نوزدهم:‌ 6 و 7 دی ماه
هفته بیستم:‌ 11 و 12 دی ماه
هفته بیست ویكم:‌ 18 و 19 دی ماه
هفته بیست و دوم:‌24 و 25 دی ماه
هفته بیست وسوم : 29 و 30 دی ماه
هفته بیست و چهارم:‌ 5 و 6 بهمن
هفته بیست و پنجم:‌10 و 11 بهمن ماه
هفته بیست و ششم:‌ 24 و 25 بهمن ماه
هفته بیست وهفتم :‌ 1 و 2 اسفندماه
هفته بیست وهشتم:‌ 11 و 12 اسفندماه
هفته بیست ونهم :‌17 و 18 اسفندماه
هفته سی ام :‌25 و 26 اسفند ماه
هفته سی و یكم:‌ 8 و 9 فروردین ماه
هفته سی و دوم:‌23 و 24 فروردین ماه
هفته سی و سوم:‌ 30 فروردین ماه
هفته سی وچهارم:‌ 15 اردیبهشت ماه