محمد حسین مهر آزما در تراکتورسازی تبریز
اجرائی کشوری

محمد حسین مهر آزما در تراکتورسازی تبریز

محمد حسین مهر آزما در تراکتورسازی تبریز

مهر آزما بازیکن لیگ یکی پدیده مشهد با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان رسماً قرارداد فدراسیون فوتبال را به ثبت رساند.

محمد حسین مهر آزما بمدت نیم فصل در خدمت تیم تراکتور سازی تبریز خواهد بود.