اعلام برنامه گروه بندی مسابقات رده های پایه
اجرائی کشوری

اعلام برنامه گروه بندی مسابقات رده های پایه

 

 

 

اعلام برنامه گروه بندی مسابقات رده های پایه

مسئول مسابقات رده سنی ، برنامه گروه بندی رقابتهای رده های پایه را اعلام کرد.

 رضا عبدی، مسئول مسابقات رده سنی، برنامه گروه بندی رقابتهای رده های پایه، امید، جوانان، نوجوانان و نهالان را درگروه های مختلف را اعلام کرد.
این برنامه در فایل PDF  قابلیت دانلود را داد.

League Base.pdf