اعلام برنامه هفته نهم لیگ دسته سوم باشگاههای کشور
اجرائی کشوری

اعلام برنامه هفته نهم لیگ دسته سوم باشگاههای کشور

اعلام برنامه هفته نهم لیگ دسته سوم باشگاههای کشور

کمیته مسابقات برنامه هفته نهم رقابتهای لیگ دسته سوم کشور را اعلام کرد.

شنبه 21 اردیبهشت 92، ساعت 16:45
پیام صنعت آمل-شهرداری جویبار، ورزشگاه لیبکو آمل
پارس فوتبال چالوس-پیروزی شیروان، ورزشگاه شهدا چالوس
شموشک نوشهر-هیات فوتبال بابل، ورزشگاه شهدا نوشهر
مصطفی لو تبریز-امید حسن آباد تهران، ورزشگاه پارک صنعت تبریز
کارگر بنه گز- وحدت خاوران بیرجند، ورزشگاه شهدای اهرم تنگستان
توسعه و عمران فردوس- بهمن شیراز، ورزشگاه تختی بیرجند
توحید بوشهر- شهرداری ماهشهر، ورزشگاه قدس بوشهر
نبرد شهرکرد-نفتون تهران، ورزشگاه انقلاب شهرکرد
کارون اهواز- شهرداری نقده، ورزشگاه غدیراهواز
شنبه 28 اردیبهشت 92، ساعت 16:45
پارس فوتبال چالوس-پیام صنعت آمل، ورزشگاه شهدای چالوس
هیات فوتبال بابل-شهرداری جویبار، ورزشگاه هفتم تیر بابل
پیروزی شیروان- شموشک نوشهر، ورزشگاه کارگران شیروان
توحید بوشهر-توسعه و عمران فردوس، ورزشگاه قدس بوشهر
وحدت خاوران بیرجند-بهمن شیراز، ورزشگاه تختی بیرجند
شهرداری ماهشهر-کارگر بنه گز، ورزشگاه شهدا ماهشهر
شهرداری نقده- نفتون تهران، ورزشگاه تختی نقده
امید حسن آباد تهران- کارون اهواز، ورزشگاه شهرداری حسن آباد تهران
مصطی لو تبریز- نبرد شهرکرد، ورزشگاه پارک صنعت تبریز