اعلام برنامه هفته دهم تا پانزدهم لیگ دسته دو
اجرائی کشوری

اعلام برنامه هفته دهم تا پانزدهم لیگ دسته دو

 

 

 

اعلام برنامه هفته دهم تا پانزدهم لیگ دسته دو

کمیته مسابقات سازمان لیگ ، از زمان نقل و انتقالات لیگ دسته دوم  فوتبال کشور و همچنین برنامه هفته دهم تا پانزدهم این رقابتها خبر داد.

هفته دهم:  چهارشنبه ۱۹ آذر ماه – ساعت 14

کاسپین قزوین- پرسپولیس گناوه
آراد اصفهان- خیبر خرم آباد
نسل ابومسلم رهپویان مشهد- پیام وحدت مشهد
کارگر بنه گز- ایرنجوان خورموج
خونه به خونه مازندران- شهرداری دزفول
شهرداری جویبار- الوند همدان
ساعت 14:15
سپیدرود رشت- شهرداری زنجان
کارون اهواز- آلومینیوم اراک
صنعت نفت نوین آبادان- ماشین سازی تبریز
ملی حفاری اهواز- آدر خودرو قم
بعثت کرمانشاه- هامون سازه زاهدان
نفت امیدیه- تربیت ایلام
شهرداری کامیاران- استقلال آبی ب تهران
شهرداری ارومیه- خلخال دشت اردبیل
 
پنجشنبه ۳۰ آذر ماه – ساعت 14:15
شاهین کیش- پارس جنوبی جم
هف سمنان – بهمن شیراز
صنعت ساری- ملی پوشان تبریز
 
 
هفته یازدهم: چهارشنبه ۲۶ آذر ماه – ساعت 14
 
پرسپولیس گناوه- آراد اصفهان
پارس جنوبی جم- ملی حفاری اهواز
هامون سازه زاهدان- نسل ابومسلم رهپویان
پیام وحدت مشهد- شاهین کیش
شهرداری یاسوج-تربیت ایلام
استقلال آبی ب تهران- کارگر بنه گز 
ایرانجوان خورموج- شهرداری ارومیه
خونه به خونه مازندران- سپید رود رشت
گرند بجنورد- شهرداری جویبار
کارون اهواز- کاسپین قزوین
خیبرخرم آباد- شهدا شهرکرد
ماشین سازی تبریز- آذرخودرو قم
صنعت نفت نوین آبادان بعثت کرمانشاه
خلخال دشت اردبیل- نفت امیدیه
شهرداری دزفول- الوند همدان
شهرداری زنجان- هف سمنان
 
پنجشنبه ۲۷ آذر ماه – ساعت 14
آلومینیوم اراک- ملی پوشان تبریز
 
 
هفته داوزدهم: یکشنبه ۱۴ دی ماه – ساعت 14
 
کاسپین قزوین- آلومینیوم اراک
آراد اصفهان- کارون اهواز
صنعت ساری- خیبرخرم آباد
شهدای شهرکرد- پرسپولیس گناوه
آذرخودرو قم- پارس جنوبی جم
نسل ابومسلم رهپویان مشهد- صنعت نوین نفت آبادان
شاهین کیش- هامون سازه زاهدان
شهرداری کامیاران – شهداری یاسوج
هف سمنان- خونه به خونه مازندران
شهرداری جویبار- بهمن شیراز
ساعت 14:15
بعثت کرمانشاه- ماشین سازی تبریز
ملی حفاری اهواز- پیام وحدت مشهد
تربیت ایلام- خلخال دشت اردبیل
تربیت ایلام- خلخال دشت اردبیل
نفت امیدیه- ایرانجوان خورموج
شهرداری ارومیه- استقلال آبی به تهران
سپیدرود رشت- شهرداری دزفول
الوند همدان- گرند بجنورد
 
هفته سیزدهم:  شنبه ۲۰ دی ماه – ساعت 14
کاسپین قزوین- آراد اصفهان
پرسپولیس گناوه- صنعت ساری
پیام وحدت مشهد- آذرخودرو قم
بهمن شیراز- الوند همدان
هامون سازه زاهدان- ملی حفاری اهواز
استقلال آبی ب تهران- نفت امیدیه
شهرداری کامیاران- کارگر بنه گز
ایرانجوان خورموج- تربیت ایلام
ساعت 14:15
بعثت کرمانشاه-نسل ابومسلم رهپویان
صنعت نفت نوین آبادان- شاهین کیش
شهرداری زنجان- شهرداری جویبار
خیبرخرم آباد- ملی پوشان تبریز
کارون اهواز- شهدا شهرکرد
سپیدرود رشت- هفت سمنان
یکشنبه ۲۱ دی ماه 
شهرداری یاسوج – خلخال دشت اردبیل
ماشین سازی تبریز- پارس جنوبی جم
شهرداری دزفول- گرند بجنورد
 
هفته چهاردهم:  شنبه ۲۷ دی ماه – ساعت 14
آراد اصفهان- آلومینیوم اراک
شهداشهر کرد- کاسپین قزوین
صنعت ساری- کارون اهواز
نسل ابومسلم رهپویان مشهد- ماشین سازی تبریز
شاهین کیش- بعثت کرمانشاه
آذرخودرو قم- هامون سازه زاهدان
هف سمنان- شهرداری دزفول
گرند بجنورد- بهمن شیراز
شهرداری جویبار- خونه به خونه مازندران
ساعت 14:15
ملی پوشان تبریز- پرسپولیس گناوه
پارس جنوبی جم- پیام وحدت مشهد
ملی حفاری اهواز- صنعت نفت نوین آبادان
کارگر بنه گز- شهرداری یاسوج
خلخال دشت اردبیل- ایرانجوان خورموج
شهرداری ارومیه- شهرداری کامیاران
تربیت ایلام- استقلال آبی ب تهران
الوند همدان- شهرداری زنجان
 
هفته پانزدهم: شنبه ۴ بهمن ماه – ساعت 14
هامون سازه زاهدان- پارس جنوبی جم
خونه به خونه مازندران- الوند همدان
آلومینیوم اراک- خیبر خرم آباد
نسل ابومسلم رهپویان مشهد- شاهین کیش
ساعت 14:15
سپیدرود رشت- شهرداری جویبار
کارگر بنه گز-شهرداری ارومیه
آراد اصفهان- شهدا شهر کرد
شهرداری یاسوج- ایرانجوان خورموج
استقلال آبی ب تهران- خلخال دشت اردبیل
شهرداری کامیاران- نفت امیدیه
شهرداری زنجان- گرند بجنورد
کاسپین قزوین- صنعت ساری
ساعت 14:30
ماشین سازی تبریز- پیام وحدت مشهد
بعثت کرمانشاه- ملی حفاری اهواز
صنعت نفت نوین آبادان- آذر خودرو قم
شهرداری دزفول- بهمن شیراز
کارون اهواز- ملی پوشان تبریز
لازم به ذکر است زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ دسته دوم از تاریخ ۲۹ آذر ماه لغایت ۲۳ دی ماه است.