عشوری و ماهینی در تراکتور سازی تبریز
اجرائی کشوری

عشوری و ماهینی در تراکتور سازی تبریز

عشوری و ماهینی در تراکتور سازی تبریز

سینا عشوری بازیکن قبلی تیم ذوب آهن اصفهان و حسین ماهینی بازیکن قبلی تیم پرسپولیس تهران با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال را در دفتر ثبت قراردادها به ثبت رساندند.

عشوری و ماهینی بمدت دو فصل جهت گذراندن خدمت سربازی در این تیم حضور خواهند داشت.