نساجی مازندران سه بر صفر بازنده اعلام شد
اجرائی کشوری

نساجی مازندران سه بر صفر بازنده اعلام شد

نساجی مازندران سه بر صفر بازنده اعلام شد

رای کمیته انضباطی درباره عدم برگزاری دیدار تیم های استقلال گروه صنعتی اهواز و نساجی مازندران در تاریخ 21/11/90 اعلام شد.

پس از برگزاری جلسه کمیته انضباطی درباره پرونده این دیدار این کمیته با لحاظ مقررات ماده 30 آیین نامه انضباطی عدم حضور تیم نساجی مازندران در دیدار مورخه 90/11/21 غیر موجه تشخیص داده و مستنداً به مقررات مرتبط پیش گفته نتیجه مذکور را سه بر صفر به نفع تیم استقلال صنعتی اهواز تعیین و اعلام میکند.

گفتنی است رای صادر با استناد ماده 30 آیین نامه انضباطی قطعی است.