اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته سوم
اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته سوم

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته سوم

برنامه مسابقات لیگ دسته سوم در مرحله دوم از هفته های ششم تا هشتم اعلام شد.


جمعه8/2/91-هفته ششم-ساعت 16:30

ذوب و فلزات الوند-دارتاک لرستان-جوانان-بهار

سپاهان نوین اصفهان-صفاهان اصفهان-صفائیه-اصفهان

پرسپولیس گناوه-کارگر بنه گز-سراجی-گناوه

یکشنبه10/2/91-هفته ششم-ساعت 16:30

نفتون تهران-مس سونگون ورزقان تبریز-الیاف-تهران

استقلال ساری-نیما چمستان-شهدا-ساری

شهرداری بهشهر-شهرداری لنگرود-گلوگاه-بهشهر

پنجشنبه14/2/91-هفته هفتم-ساعت 16:45

کارگربنه گز-ذوب و فلزات الوند-شهدا-اهرم تنگستان

صفاهان اصفهان-پرسپولیس گناوه-آرارات-اصفهان

دارتاک لرستان-سپاهان نوین اصفهان-تختی-خرم آباد

شنبه16/2/91-ساعت 16:45-هفته هفتم

شهرداری لنگرود-نفتون تهران-شهدا-لنگرود

نیما چمستان-شهرداری بهشهر-لسفیجان-چمستان

مس سونگون ورزقان تبریز –استقلال ساری-پارک صنعت-تبریز

پنجشنبه21/2/91-هفته هشتم-ساعت 17:00

کارگر بنه گز-دارتاک لرستان-شهدا-اهرم تنگستان

پرسپولیس گناوه-سپاهان نوین اصفهان-سراجی-گناوه

ذوب و فلزات الوند-صفاهان اصفهان-جوانان-بهار

جمعه22/2/91-هفته هشتم-ساعت 16:45

شهرداری لنگرود-مس سونگون ورزقان تبریز –شهدا-لنگرود

شهرداری بهشهر-استقلال ساری-گلوگاه-بهشهر

نفتون تهران-نیما چمستان-الیاف-تهران