علیرضا محمد پور ناظر داوری دیدار شهید منصوری قرچک و موسسه اعتباری فردوسی مشهد
داوران

علیرضا محمد پور ناظر داوری دیدار شهید منصوری قرچک و موسسه اعتباری فردوسی مشهد

علیرضا محمد پور ناظر داوری دیدار شهید منصوری قرچک و موسسه اعتباری فردوسی مشهد

علیرضا محمد پور بعنوان ناظر داوری از استان آذربایجان شرقی در چارچوب مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور مسابقه بین دو تیم شهید منصوری قرچک و موسسه اعتباری فردوسی مشهدکه راس ساعت 18:00روز دوشنبه مورخ 93/6/24 در ورزشگاه هفتم تیرشهر قرچک برگزار خواهد شد حضور خواهند داشت.