تشکر و اعتذار ایوب غلام زاده از جامعه ورزشی استان
داوران

تشکر و اعتذار ایوب غلام زاده از جامعه ورزشی استان

 

 

 

تشکر و اعتذار ایوب غلام زاده از جامعه ورزشی استان

ایوب غلام زاده داور ارزنده ملی فوتبال ایران در پیامی از تمامی بزرگان و پشکسوتان ورزش استان که در فوت پدر زن ایشان اظهار همدردی نمودند تشکر و اعتذار نمود.

متن پیام تشکر و اعتذار:

بدینوسیله از کلیه اعضای هیأت فوتبال استان ، پیشکسوتان و داوران گرامی که در مراسم کفن و دفن ، شام غریبان و مجلس ترحیم پدر زن اینجانب قبول زحمت نموده و خانواده معزای را مرهون الطاف خویش نموده اند تشکر نموده از درگاه خداوند متعال برای همه رفتگان طلب مغفرت می نمایم.