دسته بندی - ریاست

ریاست

بیانیه هیات فوتبال استان

حاج جواد ششگلانی رئیس هیات فوتبال استان آذربایحانشرقی در پیامی از همکاری تماشاگران با فرهنگ و ورزش دوست در اجرای موفق طرح بلیط الکترونیکی که برای نخستین بار در...