دسته بندی - روابط عمومی

روابط عمومی

دربی تبریز لغو شد

سازمان لیگ فوتبال ایران با توجه به مکاتبات و مذاکرات و اقدامات بایسته موفق به برگزاری مسابقه نشد، اقدام به لغو بازی دربی تبریز که قرار بود در روز پنجشنبه...