دسته بندی - روابط عمومی

روابط عمومی

هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی از بهترین های فوتبال کشور ما هستند و همواره همکاریهای لازم را با سازمان لیگ صورت می دهند

حجت اله بهمنی مدیر روابط عمومی سازمان لیگ در مورد بازدید از امکانات استادیوم های ورزشی اظهار کرد: با توجه به اینکه تا سه ماه دیگر بازیهای لیگ چهاردهم آغاز می...