دسته بندی - داوران

داوران دسته‌بندی نشده

موسی قربانی و مسعود علی محمدی داوران دیدار خالص سازان زنجان و شهر صدرا شیراز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، موسی قربانی بعنوان داور دوم و مسعود علی محمدی بعنوان داور سوم از استان آذربایجان شرقی در مسابقه بین دو...

داوران دسته‌بندی نشده

اسماعیل کمربسته دیدار بین شهروند ساری و سوهان محمد سیما قم را سوت می زند

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، اسماعیل کمربسته بعنوان داور از استان آذربایجان شرقی، مسابقه بین دو تیم شهروند ساری و سوهان محمد سیما قم،...