مربیان

قابل توجه مربیان دارای مدرک مربیگری C

 

نظرزاده مسؤول کمیته مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛از کلیه مربیان فوتبال فعال دارای مدرک مربیگری C که تا آخر سال ۱۳۹۱ مدرک مربیگری خود را کسب نمودند درخواست میشود جهت شرکت در امتحان آزمون ورودی کلاس مربیگری B با در دست داشتن فیش بانکی مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۹۲۶۰۷۵۰۰۰۶ بانک ملی در وجه هیأت فوتبال استان تا تاریخ ۹۴/۴/۲۰ حضوراً جهت ثبت نام به کمیته مربیان مراجعه نمایند.