هیئت فوتبال تبریز
مسابقات فوتسال جام رمضان

برنامه مسابقات دهه فجر استانی رده سنی زیر ۱۲ سال – بهمن ۱۳۹۰

 

گروه یک

گروه دو

گروه سه

مهدیه

دبیری

ملی پوشان تبریز

رشاد

شهید پناهی

شاهد

تختی

نگین اسکو

ایلخچی

سراب

آپادانا

وحدت دانش آموز

 

خواجه دیزج

 

 

ردیف

تاریخ برگزاری

مسابقه بین دو تیم

ساعت

گروه

ورزشگاه

شهرستان

۱

۹۰/۱۱/۱۷

رشاد- تختی

۸:۴۵

۱

شقایق

تبریز

۲

۹۰/۱۱/۱۷

ملی پوشان- وحدت دانش اموز

۹:۳۰

۳

شقایق

تبریز

۳

۹۰/۱۱/۱۷

مهدیه – تختی

۱۰:۱۵

۱

شقایق

تبریز

۴

۹۰/۱۱/۱۷

ملی پوشان – ایلخچی

۱۱

۳

شقایق

تبریز

۵

۹۰/۱۱/۱۷

مهدیه – رشاد

۱۱:۴۵

۱

شقایق

تبریز

۶

۹۰/۱۱/۱۷

ملی پوشان- شاهد

۱۲:۳۰

۳

شقایق

تبریز

۷

۹۰/۱۱/۱۷

مهدیه – سراب

۱۳:۱۵

۱

شقایق

تبریز

۸

۹۰/۱۱/۱۷

شاهد – ایلخچی

۱۴

۳

شقایق

تبریز

۹

۹۰/۱۱/۱۷

سراب – رشاد

۱۴:۴۵

۱

شقایق

تبریز

۱۰

۹۰/۱۱/۱۷

وحدت دانش آموز- شاهد

۱۵:۱۵

۳

شقایق

تبریز

۱۱

۹۰/۱۱/۱۷

شهید پناهی- نگین اسکو

۱۶

۱

شقایق

تبریز

۱۲

۹۰/۱۱/۱۷

ایلخچی – وحدت دانش آموز

۱۶:۴۵

۳

شقایق

تبریز

۱۳

۹۰/۱۱/۱۸

دبیری-آپادانا

۸:۴۵

۲

شقایق

تبریز

۱۴

۹۰/۱۱/۱۸

خواجه دیزج- نگین اسکو

۹:۳۰

۲

شقایق

تبریز

۱۵

۹۰/۱۱/۱۸

آپادانا- شهید پناهی

۱۰:۱۵

۲

شقایق

تبریز

۱۶

۹۰/۱۱/۱۸

نگین اسکو- دبیری

۱۱

۲

شقایق

تبریز

۱۷

۹۰/۱۱/۱۸

شهید پناهی- خواجه دیزج

۱۱:۴۵

۲

شقایق

تبریز

۱۸

۹۰/۱۱/۱۸

تختی –سراب

۱۲:۳۰

۲

شقایق

تبریز

۱۹

۹۰/۱۱/۱۸

نگین اسکو- آپادانا

۱۳:۱۵

۲

شقایق

تبریز

۲۰

۹۰/۱۱/۱۸

خواجه دیزج- دبیری

۱۴

۲

شقایق

تبریز

۲۱

۹۰/۱۱/۱۸

آپادانا- خواجه دیزج

۱۴:۴۵

۲

شقایق

تبریز

۲۲

۹۰/۱۱/۱۸

دبیری-شهید پناهی

۱۵:۱۵

۲

شقایق

تبریز