هیئت فوتبال تبریز
مسابقات فوتسال جام رمضان

برنامه مسابقات دهه فجر استانی رده سنی زیر ۱۱ سال – بهمن ۱۳۹۰

 

گروه یک

گروه دو

گروه سه

دبیری

سهند ورزش

مهدیه

آوای نشاط

نود

شهید پناهی

تختی

ملی پوشان

وحدت دانش آموز

آذر کوثر

رشاد

نام اوران

 

ردیف

تاریخ برگزاری

مسابقه بین دو تیم

ساعت

گروه

ورزشگاه

شهرستان

۱

۹۰/۱۱/۱۶

دبیری – آوای نشاط

۹

۱

شقایق

تبریز

۲

۹۰/۱۱/۱۶

سهند ورزش- رشاد

۹:۳۰

۲

شقایق

تبریز

۳

۹۰/۱۱/۱۶

مهدیه – نام آوران

۱۰

۳

شقایق

تبریز

۴

۹۰/۱۱/۱۶

آوای نشاط- تختی

۱۰:۳۰

۱

شقایق

تبریز

۵

۹۰/۱۱/۱۶

سهند ورزش- ملی پوشان

۱۱

۲

شقایق

تبریز

۶

۹۰/۱۱/۱۶

مهدیه- وحدت دانش آموز

۱۱:۳۰

۳

شقایق

تبریز

۷

۹۰/۱۱/۱۶

دبیری- تختی

۱۲

۱

شقایق

تبریز

۸

۹۰/۱۱/۱۶

سهند ورزش- نود

۱۲:۳۰

۲

شقایق

تبریز

۹

۹۰/۱۱/۱۶

مهدیه – شهید پناهی

۱۳

۳

شقایق

تبریز

۱۰

۹۰/۱۱/۱۶

دبیری- اذر کوثر

۱۳:۳۰

۱

شقایق

تبریز

۱۱

۹۰/۱۱/۱۶

نود – ملی پوشان

۱۴

۲

شقایق

تبریز

۱۲

۹۰/۱۱/۱۶

شهید پناهی –وحدت دانش آموز

۱۴:۳۰

۳

شقایق

تبریز

۱۳

۹۰/۱۱/۱۶

آوای نشاط- آذر کوثر

۱۵

۱

شقایق

تبریز

۱۴

۹۰/۱۱/۱۶

رشاد – نود

۱۵:۳۰۱۶

۲

شقایق

تبریز

۱۵

۹۰/۱۱/۱۶

نام آموران- شهید پناهی

۱۶:۳۰

۳

شقایق

تبریز

۱۶

۹۰/۱۱/۱۶

تختی – آذر کوثر

۱۷

۱

شقایق

تبریز

۱۷

۹۰/۱۱/۱۶

ملی پوشان – رشاد

۱۷:۳۰

۲

شقایق

تبریز

۱۸

۹۰/۱۱/۱۶

وحدت دانش آموز- نام آوران

 

۳

شقایق

تبریز