هیئت فوتبال تبریز
مسابقات فوتسال جام رمضان

برنامه مسابقات دهه فجر استانی رده سنی زیر ۱۰ سال – بهمن ۱۳۹۰

گروه یک

گروه دو

ملی پوشان تبریز

مهدیه تبریز

آرای نشاط

شاهد

دبیری

سهند ورزش

شهید پناهی

ایلخچی

 

ردیف

تاریخ برگزاری

مسابقه بین دو تیم

ساعت

گروه

ورزشگاه

شهرستان

۱

۹۰/۱۱/۱۵

ملی پوشان – شهید پناهی

۸:۳۰

۱

شقایق

تبریز

۲

۹۰/۱۱/۱۵

مهدیه – سهند ورزش

۹

۲

شقایق

تبریز

۳

۹۰/۱۱/۱۵

ملی پوشان – دبیری

۹:۳۰

۱

شقایق

تبریز

۴

۹۰/۱۱/۱۵

مهدیه – ایلخچی

۱۰

۲

شقایق

تبریز

۵

۹۰/۱۱/۱۵

ملی پوشان – آوای نشاط

۱۰:۳۰

۱

شقایق

تبریز

۶

۹۰/۱۱/۱۵

ایلخچی – شاهد

۱۱

۲

شقایق

تبریز

۷

۹۰/۱۱/۱۵

آوای نشاط – دبیری

۱۱:۳۰

۲

شقایق

تبریز

۸

۹۰/۱۱/۱۵

شاهد – سهند ورزش

۱۲

۲

شقایق

تبریز

۹

۹۰/۱۱/۱۵

آوای نشاط – دبیری

۱۲:۳۰

۱

شقایق

تبریز

۱۰

۹۰/۱۱/۱۵

شاهد – مهدیه

۱۳

۲

شقایق

تبریز

۱۱

۹۰/۱۱/۱۵

شهید پناهی – دبیری

۱۳:۳۰

۱

شقایق

تبریز

۱۲

۹۰/۱۱/۱۵

سهند ورزش – ایلخچی

۱۴

۲

شقایق

تبریز

۱۳

۹۰/۱۱/۱۵

اول گروه یک – دوم گروه دو

۱۵

شقایق

تبریز

۱۴

۹۰/۱۱/۱۵

دوم گروه یک – اول گروه دو

۱۵:۳۰

شقایق

تبریز