انضباطی

اعتراض هیأت فوتبال استان به رأی صادره کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

 

 

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، رئیس کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان با تنظیم لایحه اعتراض این هیأت را رسماً به کمییته انضباطی فدراسیون ارسال نمود تا در رأی صادره تجدید نظر نماید.

متن نامه:

جناب آقای مهندس مهدی تاج

ریاست محترم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

 

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، احترامـا، به استـحضار می رساند کمیتـه محترم انضباطی فـدراسیـون در پـرونـده کلاسه 96/766 /ک/الف و به شماره دادنامه 811 مورخ 96/11/10باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز را درخصوص تخلف منتسب به تماشاگران بازی مورخ 96/10/28 بیـن تیمهای تراکتورسازی (میزبان) و سایپـا (میهمان) به انجام یک مسابقه رسمی در استان بی طرف مورد تنبیه قرارداده است که در این خصوص جهت تـشحیـذ ذهـن ریـاست محترم فـدراسیـون و اعضای محترم کمیته استیناف مواردی بشرح ذیل عرض می گردد.

اولا، آنطورکه رأی کمیته انضباطی بدان دلالت داردعلت محکومیت، تخلف با مصداق فحاشی عادی تماشاگران بوده است صرفنظر از اینکه این مساله در خصوص اکثریت قریب به اتـفاق تماشاگران فهیم آذربایجان جـاری و ساری نیست بلکه تطبیق عنوان اقـدام یکی دو نفر از تـماشاگران و بیـان احساس خویـش نمی تواند مصـداق تخلف تعریف شده آئین نامه انضباطی در ماده 86 شود زیرا با مداقه در متن ماده 86 آئین نامه انضباطی مصوب 96/9/29مجمع فـدراسیون فـوتبال وتشخیص دلالت روح ماده مذکور حاکی از آنست که تـماشاگران یک تیم اقـدامات تعریفی را که نوعا تخلفات شدیـد بوده مرتکب شوند مضاف بر اینکه بکار بردن الفاظ در قالب شعار آمیخته به مسایل سیاسی و نژاد پرستانه و توهین به ادیـان و مذاهب باشد که درموضوع ما نحن فیه چنین چیزی دیده نمی شود فـلذا تطبیق عنوان با ماده 86 بدور از رعایـت اصل تناسب و در واقع تصمیم سخت گیرانه از سوی کمیته انضباطی بوده که بلاتردید این موضوع  بـدور از عدل و انصاف می باشد.

ثانیا، آنطورکه ریاست محترم فدراسیون و اعضای محترم رکن قضایی استحضاردارند تیم تراکتورسازی در سراسر کشور و بخصوص استانهای شمال غرب دارای طرفدار و تـماشاگران فهیـم و مـدبر می باشد که اقتضای رعایـت مسایل اجتمـاعی و امنـیتی ایـجاب می نماید به لحاظ اختیاری بودن اعمال تنبیهات در آئین نامه انضباطی تنبیه دیـگری غیـراز بـرگزاری مسابقه در استان بی طرف اتخاذ شودزیرا رعایت رویه معمول درخصوص سایر تیمها از جمله پرسپولیس نیز که در اتفاق اخیر مجازات آن بازی بدون تماشاگر بوده مـورد تـصمیم گیری قرار گرفته بود حال توجها به مطالب مذکور و اجتناب از مشکلات اجتماعی در صورت برگزاری بازی در استان ثالث بخصوص عزیمت کثیر تماشاگران درصورت وقوع آن که به یقین حاوی آثار بحرانی می باشد تجدیدنظر درتصمیم رأی کمیته انضباطی مورد تقاضاست.

 

جواد ششگلانی

رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی