انضباطی

یک خبر از کمیته انضباطی

رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص تخلف آقای افشین سپه بازیکن تیم فوتسال گسترش فولاد تبریز در دیدار مورخ ۸۹/۹/۵ مقابل دبیری تبریز اعلام گردید. جلسه کمیته انضباطی در خصوص تخلفات آقای افشین سپه بازیکن تیم فوتسال گسترش فولاد تبریز در مسابقه مورخ ۸۹/۹/۵ با تیم دبیری تبریز و به میزبانی این تیم در تبریز برگزار شد ، با حضور بازیکن فوق در محل کمیته انضباطی تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش رسیده بازیکن اظهارات خود را بیان و ضمن رد نظرات داوران مسابقه مبنی بر این که داورمسابقه در دادن کارت قرمز به وی با توجه به دو خطا قبلی وی مرتکب اشتباه گردیده و با ضمن تودیع تعهد خواستار بخشش گردید. کمیته انضباطی پس از استماع توضیحات بازیکن و لایحه ارسالی باشگاه مبنی بر تعهد آقای افشین سپه به عدم تکرار در مسابقات بعدی و با توجه به عدم وجود سابقه قبلی با احراز تخلفات و تطبیق آن با بند “الف” و “و” ماده ۲۲ آئین نامه با استناد بندهای ۴و ۳ ماده ۲۰ آئین نامه به مدت ۲ جلسه از همراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات رسمی با احتساب محرومیت ناشی از دستور موقت و به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جریمه نقدی محروم میگردد حسب تبصره ۱ ماده ۲۹ آئین نامه یک جلسه محرومیت فوق از تاریخ صدور دادنامه برای مدت ۶ماه با تعلیق مواجه میگردد، در صورت مشاهده هر گونه تخلف علاوه بر تنبیه مقرر حال وبه مرحله اجرا گذارده خواهد شد. جریمه تعیین شده می بایست به حساب فدراسیون فوتبال واریز و رسید آن به کمیته ارائه شود.