اجرائی کشوری روابط عمومی ریاست فرهنگی گزارش تصویری

گزارش تصویری مسابقات پیشکسوتان فوتبال تبریز«نکوداشت مقام استاد بیوک صباغ»