اجرائی کشوری

گزارش تصویری جشن پیروزی ماشین سازی در استادیوم یادگار امام(ره)

گزارش تصویری جشن پیروزی ماشین سازی در استادیوم یادگار امام(ره)