اجرائی کشوری

گزارش تصویری از دیدار ماشین سازی تبریز و سپاهان اصفهان